Home ] About us ] Contact us ] F.A.Q. ] Patent Agents ] Trademark Agents ]

 

Home
Trademark
Patent
Copyrights
Why Aruba?
Treaties
Fees
Forms
Requirements

Aruba Bank account number 223545
                                       BUREAU INTELLECTUELE EIGENDOM
                                                                             Tarievenlijst  
I.  Retributies Auteursafdeling
 In US$ 
A.   Depotrechten, inclusief bewijs van registratie
Voor het depot van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst,
conform artikel 10 van de Auteursverordening (A.B. 2003, GT 10) Afl.       35.00  $        20.00
B.  Bijzondere bewijzen / duplicaten /kopieλn
1 Byzondere bewijzen Afl.       35.00  $        20.00
Voor het leveren van een extra certificaat aan een mede-auteur en/of uitgever van een werk
2 Duplicaten / kopieλn
a. Voor ιιn duplicaat van een afgegeven certificaat op een auteursrechtelijk werk ………… Afl.       35.00  $        20.00
b. Voor ιιn gewaarmerkt kopie van een afgegeven certificaat op een auteursrechtelijk werk… Afl.       25.00  $        14.29
c. Voor ιιn niet-gewaarmerkt kopie van een afgegeven certificaat op een auteursrechtelijk werk. Afl.       15.00  $          8.57
C  Overdracht
     Voor de registratie van alle akten en geschriften, betreffende de gehele of gedeeltelijke
     overdracht van een auteursrecht, of betreffende een afgegeven licentie, per werk…. Afl.       25.00  $        14.29
II.  Retributies Merkenafdeling
A.   Onderzoeken
1 Nieuwheidsonderzoek (zonder gelijktijdige indiening) 
a.  Nieuwheidsonderzoek, per merk, voor de eerste drie klassen………………………………… Afl.      275.00  $       157.14
b.  Voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse, een supplement van…….. Afl.        35.00  $        20.00
2 Versneld nieuwheidsonderzoek (zonder gelijktijdige indiening)
a. Voor een versnelde behandeling van het onder A.1, sub a, genoemde onderzoek                            
     tot drie klassen:………………………………………………………………………………… Afl.       350.00  $       200.00
b. Voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse, een supplement van………. Afl.        50.00  $        28.57
B.  Indiening
1 Voor de indiening van een verzoekschrift tot inschrijving van een merk  (indieningskosten)
a. Volgens de normale procedure: 
    1.  voor de eerste drie klassen:……………………………………………………………. Afl.     275.00  $       157.14
    2.  voor iedere klasse boven de derde klasse:…………………………………………….. Afl.       35.00  $        20.00
b. Volgens de versnelde procedure 
    1. voor de eerste drie klassen:……………………………………………………………. Afl.     350.00  $       200.00
    2. voor iedere klasse boven de derde klasse:…………………………………………….. Afl.       50.00  $        28.57
2 Voor een aanvullend recht voor de beschrijving van onderscheidende elementen……… Afl.        p.m.
C.  Inschrijving
    1°.  Voor de registratie van een merk  (registratiekosten): ………………………………………… Afl.      275.00  $       157.14
           
D.  Vernieuwing
      1°. Voor de vernieuwing van de geldigheidsperiode van een geregistreerd merk , voor de 
     eerste drie klassen……………………………………………………………………………. Afl.      550.00  $       314.29
      2°. Voor iedere klasse van waren en diensten boven de derde klasse, een supplement van:…….. Afl.        35.00  $        20.00
      3°. Voor een extra-recht (boete) bij indiening van verzoek binnen drie maanden na 
            vervaldatum:………………………………………………………………………… Afl.        50.00  $        28.57
E.   Wijziging
1°. Intrekking
    a. Voor de vrijwillige intrekking van een merk (vσσr de registratie): ……………………………. Afl.       25.00  $        14.29
    b. Voor de vrijwillige intrekking van klasse(n) van een merk (vσσr de registratie), 
         per klasse:…………………………………………………………………………… Afl.       10.00  $          5.71
2°. Klassewijziging
    Voor de indiening van een verzoek tot wijziging van klasse(n) vσσr de registratie van  
    een merk:
    a. binnen 5 werkdagen, na indiening van het verzoek tot inschrijving
        indien de normale procedure wordt gevolgd, per klasse:………………………………………. Afl.       25.00  $        14.29
    b. binnen 1 werkdag, na indiening van het verzoek tot inschrijving 
        indien een versnelde procedure wordt gevolgd, per klasse:…………………………………….. Afl.       35.00  $        20.00
3°. Doorhaling merk/klasse 
     Voor de vrijwillige doorhaling van een inschrijving van een merk, per merk:
     a. na de registratie van het merk: ………………………………………… ……………………… Afl.       25.00  $        14.29
     b. na publicatie van het merk:……………………………………………………… Afl.       35.00  $        20.00
4°. Naams- en/of adreswijziging
    a. Naamswijziging merkhouder of licentiehouder, per merk………………………………………. Afl.     135.00  $        77.14
    b. Adreswijziging merkhouder of licentiehouder, per merk……………………………………….. Afl.     135.00  $        77.14
    c. Naams- en adreswijziging merkhouder of licentiehouder, per merk……………………………. Afl     250.00  $       142.86
5°. Licentie
    a. Voor de aantekening van licentie, per merk:……………………………………………………...  Afl.     135.00  $        77.14
    b. Voor de doorhaling van een aantekening van licentie, per merk………………………………… Afl.     100.00  $        57.14
         (anders dan bij vervallen van een merk)
6°. Overgang
        Voor de aantekening van een overgang van een merk:…………………………………….. Afl.     225.00  $       128.57
7°. Gemachtigden 
        Voor de wijziging van een gemachtigde van een merk, indien deze aantekening wordt  
        verzocht: 
          1. voor het eerste merk: …………………………………………………………………… Afl.       50.00  $        28.57
       2.  voor elk volgend merk: ………………………………………………………………… Afl.       25.00  $        14.29
F.   Inlichtingen 
     Voor het verstrekken van schriftelijke inlichtingen, per uur of gedeelte daarvan: ………... … Afl.       75.00  $        42.86
      
G.  Overige
1°. Afschriften/duplicaten
       a.   - Voor elk gewaarmerkt afschrift/duplicaat/uittreksel van een inschrijving uit de 
                openbare registers:…………………………………………………… Afl.       35.00  $        20.00
             - Voor iedere verdere pagina behorende bij hetzelfde stuk: ……………………….  Afl.         5.00  $          2.86
       b.   - Voor elk gewaarmerkt afschrift van een inschrijving uit de openbare registers,  
                opgesteld in het Engels of Spaans:……………………………………………                                                            Afl.       50.00  $        28.57
             -  Voor iedere verdere pagina behorende bij hetzelfde stuk: …………………………  Afl.         5.00  $          2.86
       c.   -  Voor elk niet gewaarmerkt afschrift(kopie) van een inschrijving  uit de openbare register
                     1. voor de eerste pagina: …………………………………………… Afl.       15.00  $          8.57
                     2. vermeerderd voor iedere verdere pagina met: …………………………… Afl.         3.00  $          1.71
        d.  -  Voor een statusrapport:
                     1. voor de eerste pagina: ……………………………………………………………… Afl.     100.00  $        57.14
                     2. vermeerderd voor iedere verdere pagina met: ………………………… Afl.       50.00  $        28.57
        e.   -  Voor het afgeven van een overzicht van de door een rechthebbende 
                  ingeschreven merken:
                    1. Voor de eerste 10 merken die op de lijst voorkomen, per merk……… Afl.       35.00  $        20.00
                    2. Voor elk volgende merk…………………………………………… Afl.        25.00  $        14.29
2°.  Herstel schrijffouten vσσr en na inschrijving
       Voor de door het Bureau aan te brengen correcties in de merkgegevens:
       a.       vσσr de registratie en/of vernieuwing van het merk: …………………………………… Afl.       50.00  $        28.57
       b.       na de registratie en/of vernieuwing met afgifte van een nieuw bewijs: ………………… Afl.     100.00  $        57.14
       c.       na de publicatie van de inschrijving en/of vernieuwing, met hernieuwde publicatie en afgifte van een nieuw bewijs: ………….
                 afgifte van een nieuw bewijs:……………………………………………… Afl.     150.00  $        85.71
3°.  Herstel schrijffouten vσσr en na wijziging (incl. Overgang en licentie)
       Voor de door het Bureau aan te brengen correcties in de merkgegevens:
       a.       vσσr de registratie en/of vernieuwing van het merk: …………………………………… Afl.       25.00  $        14.29
       b.       na de registratie en/of vernieuwing met afgifte van een nieuw bewijs: ………………… Afl.       45.00  $        25.71
       c.       na de publicatie van de inschrijving en/of vernieuwing, met hernieuwde publicatie en 
                 afgifte van een nieuw bewijs:……………………………………………… Afl.       60.00  $        34.29
4°. Recht van voorrang  
      Voor het verstrekken van een bewijs van voorrang:……………………………………………. Afl.       50.00  $        28.57
  Assisteren bij invulling van aanvraagformulieren
     Voor het assisteren bij de invulling van aanvraagformulieren voor de indiening
     van een merk, per half uur of gedeelte hiervan…………………………………………………. Afl.       15.00  $          8.57
III. Retributies Octrooiafdeling
A.  Indiening
1°. Voor de indiening van een octrooiaanvrage:…………………………………………………….. Afl.     300.00  $       171.43
2°. Voor de indiening van een verzoekschrift tot herstel in de vorige toestand:……………………. Afl.     300.00  $       171.43
3°. Voor de indiening van een vertaling c.q. verbeterde vertaling in een aan het Bureau  
      toegelaten taal van een verleend octrooi of van een wijziging hiervan ………………………….  Afl.       60.00  $        34.29
B.   Nieuwheidsonderzoek
Bij het indienen van een verzoekschrift:
      a.       voor een onderzoek naar de stand van de techniek van nationaal type:………………….. Afl.   1,200.00  $       685.71
      b.      voor een onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type:……… Afl.   2,400.00  $    1,371.43
              (Dit bedrag is afhankelijk van de koers van de Euro)
             
C.  Instandhoudingstakse Tabel I  Tabel II  Table I Table II
1°.   Voor het jaarlijks te betalen takse voor het instandhouden van een octrooi:  (verhoging)  (fine)
       Afl. Afl.
     a.   de eerste takse: ………………………………………………………………………………….         525.00         131.25  $       300.00  $   75.00 1st Year
     b.   de tweede takse: ………………………………………………………………………………...         600.00         150.00  $       342.86  $   85.71 2nr Year
     c.   de derde takse: ………………………………………………………………………………….        675.00         168.75  $       385.71  $   96.43 3rd Year
     d.   de vierde takse:  ……………………………………………………………………………        750.00         187.50  $       428.57  $ 107.14 4rt Year
     e.   de vijfde takse: ………………………………………………………………….……………        825.00         206.25  $       471.43  $ 117.86 5th Year
     f.    de zesde takse: …………………………………………………………………………        900.00         225.00  $       514.29  $ 128.57 6th Year
     g.   de zevende takse: ……………………………………………………………………        975.00         243.75  $       557.14  $ 139.29 7th Year
     h.   de achtste takse: …………………………………………………………………………     1,050.00         262.50  $       600.00  $ 150.00 8th Year
     i.    de negende takse:………………………………………………………………………     1,125.00         281.25  $       642.86  $ 160.71 9nd Year
     j.    de tiende takse: …………………………………………………………………………………     1,200.00         300.00  $       685.71  $ 171.43 10th Year
     k.   de elfde takse: ………………………………………………………………………………….     1,300.00         325.00  $       742.86  $ 185.71 11th Year
     l.    de twaalfde takse: ……………………………………………………………………………     1,300.00         325.00  $       742.86  $ 185.71 12th year
     m.  de dertiende takse: ……………………………………………………………………………...      1,400.00         350.00  $       800.00  $ 200.00 13th Year
     n.  de veertiende takse: ……………………………………………………………………………..       1,500.00         375.00  $       857.14  $ 214.29 14th Year
     o.  de vijftiende takse: ………………………………………………………………………………      1,600.00         400.00  $       914.29  $ 228.57 15th Year
     p.  de zestiende takse: ………………………………………………………………………………     1,700.00         425.00  $       971.43  $ 242.86 16th Year
     q.  de zeventiende takse: ……………………………………………………………………………     1,800.00         450.00  $    1,028.57  $ 257.14 17th Year
     r.   de achttiende takse: ……………………………………………………………………………..     1,800.00         450.00  $    1,028.57  $ 257.14 18th Year
     s.  de negentiende takse: ……………………………………………………………………………     2,000.00         500.00  $    1,142.86  $ 285.71 19th Year
     t.   de twintigste takse: ……………………………………………………………………………     2,000.00         500.00  $    1,142.86  $ 285.71 20th Year
2°.   Voor de verhoging (boete) verschuldigd bij betaling tot 6 maanden na de vervaldag, 
        zijnde 25% van de geldende verschuldigde jaarlijks bedrag voor de instandhouding van,                               
        een octrooi,  (zie tabel II):    
D.   Wijzigingen/Correcties   
1°.  Voor de inschrijving van een licentiecontract, zulks per octrooi of per 
       aanvraag waarop de betreffende akte betrekking heeft:………………………………………… Afl.       75.00  $        42.86
2°.  Voor de inschrijving van een overdrachts-of andere overgangsakte, alsmede van een 
       zakelijk recht op een octrooi, per octrooi…………………………………………………………. Afl.       75.00  $        42.86
3°.   Voor de inschrijving van een naamswijziging van rechthebbende:
        a.  per octrooi of per aanvraag:…………………………………………………………………… Afl.       50.00  $        28.57
        b. betreft de wijziging meer dan vijf octrooien en/of octrooiaanvragen, voor ieder 
            volgend octrooi en/of ieder volgend aanvraag: ……………………………………………….  Afl.       25.00  $        14.29
4°.  Voor een verzoekschrift betreffende verbeteringen in een octrooiaanvrage of een octrooi  
       terzake de uitvindersvermelding:………………………………………………………………….. Afl.       50.00  $        28.57
5°. Voor alle andere verbeteringen, inschrijvingen en aantekeningen in het octrooiregister…………. Afl.       15.00  $          8.57
E.  Onderzoeksdiensten
     Voor een verzoekschrift betreffende advies omtrent de de toepasselijkheid van de in artikel 57
     van de Octrooiverordening genoemde nietigheidsgronden op een door het Bureau verleend
     octrooi: ………………………………………………………………………………… Afl.      850.00  $       485.71
F.  Internationale octrooiregistratie  (PCT)
G.  Inlichtingen 
     Voor de verstrekking van schriftelijke inlichtingen uit het octrooiregister met betrekking tot
     een octrooiaanvraag of octrooi:.…………………………………………………………………..   Afl.      100.00  $        57.14
    (Onder schriftelijke inlichtingen onder dit punt wordt o.a. verstaan de onderzoeken m.b.t. de
    gegevens van octrooirechthebbenden, onderzoeken m.b.t. octrooinummers, ingediende
    octrooiaanvragen c.q. verleende octrooien)
H.  Overige
a. Afschriften
    Voor het leveren van:
        -  een gewaarmerkt afschrift/uittreksel van een octrooischrift………………………………...   Afl.          35.00  $        20.00
        -  voor iedere verdere pagina behorende bij hetzelfde stuk: …………………………………..   Afl.            5.00  $          2.86
b. Bewijzen
      Voor het verstrekken van een bewijs van recht van voorrang ………………...……………….  Afl.          50.00  $        28.57
IV. Algemeen
A.  Bijzondere dienstverleningen
1°.  Voor het leveren van bijzondere diensten:
a.    Levering van stukken anders dan lokaal via normale post, werkelijke verzendkosten of
             vervoerskosten vermeerderd met:………………………………………………………….. Afl.       15.00  $          8.57
       Facsimile of e-mail:
          - verzending van stukken, voor elke pagina:
              Ί   lokaal:…………………………………………………………………………… Afl.  p.m 
              Ί   internationaal:…………………………………………………………………… Afl.  p.m 
                  (gebaseerd op aantal minuten conform tarief per land)  
               Ί  voor het scannen van elk pagina  (voor het verzenden via e-mail)……….. …………… Afl.         5.00  $          2.86
b.  Voor kopieλn van stukken, eerste of enige pagina: ……………………………………………. Afl.         5.00  $          2.86
     en voor elke verdere pagina van hetzelfde stuk: ……………………………………………….. Afl.         0.50  $          0.29
c. Voor een gewaarmerkt afschrift van een bewijs van betaling……………………………………. Afl.       10.00  $          5.71
2°.  Voor het verstrekken van adviezen met betrekking tot het positieve intellectuele 
       eigendomsrecht: 
       - Voor het eerste uur of gedeelte ervan………………………………………………………….. Afl.     350.00  $       200.00
       - voor elk extra uur: ……………………………………………………………………………… Afl.     175.00  $       100.00
3°. Voor een abonnement op het Bureaublad: 
     A. Losbladige uitgave:
        a.    per jaar: ……………………………………………………………………………… Afl.     200.00  $       114.29
        b.   per losse aflevering: ……………………………………………………………… Afl.       20.00  $        11.43
        c.   buiten Aruba, per jaar: ………………………………………………………………… Afl.  p.m. 
        d.   buiten Aruba, per losse aflevering,: ………………………………………………………….  Afl.  p.m. 
    B. CD-Rom
        a.      per jaar: …………………………………………………………………………… Afl.  p.m. 
        b.      per losse aflevering: …………………………………………………………… Afl.  p.m. 
        c.      buiten Aruba, per jaar: ……………………………………………………………… Afl.  p.m. 
        d.      buiten Aruba, per losse aflevering: ………………………………………………………..  Afl.  p.m. 
4°. Voor een jaarverslag:                                                                                                
        a.      per editie: …………………………………………………………………………… Afl.  p.m. 
        b.      buiten Aruba, per editie: …………………………………………………………………….  Afl.  p.m. 
5°. Arubaanse regelgeving inzake intellectuele Eigendom (losbladige uitgave)                                
     a.    Een losbladige uitgave van de:
                 Auteursverordening:………………………………………………………………… Afl.       15.00  $          8.57
                 Merkenverordening………………………………………………………………… Afl.       15.00  $          8.57
                 Octrooiverordening…………………………………………………………………… Afl.       20.00  $        11.43
     b.   CD-ROM:             
           (met de drie regelgevingen inzake intellectuele eigendom)…………………………………… Afl.       40.00  $        22.86
6°. Toelating gemachtigden
      A. Een jaarlijks door een toegelaten gemachtigde te betalen toelatingstakse:
               1.  merkengemachtigde:……………………………………………………………………… Afl.     500.00  $       285.71
               2.  octrooigemachtigde:……………………………………………………………………… Afl.     500.00  $       285.71
      B. Voor de inschrijving van naams- of adreswijziging van een gemachtigde: ………………….. Afl.     100.00  $        57.14
7°. Algemene volmacht
      Voor het depot van een algemene volmacht……………………………………………………… Afl.       50.00  $        28.57